Museets mineral-, bergarts- och fossilsamlingar

Mineralen är ordnade efter det internationella klassificeringssystemet i 9 klasser. Ytterligare 4 klasser har tillfogats: Bergarter, Fossil, Meteoriter och Artefakter.

Klicka på en länk nedan så kommer du till sidan med mineralstufferna som hör till den klassen.

Inom varje klass är mineralen ordnade i bokstavsordning.

Förklaring av tabelltext: Mineralnamnen anges enligt "Mineral i Sverige" av Lars-Håkan Hedin och Mikael Jansson. I de fall där svenska namn används står det vetenskapliga namnet inom parantes.

I följd skrivs mineralets namn (fet stil), kemisk formel, ev. övriga mineral, fyndplats (ort och landskap). Artdatabasens beteckningar för landskap används t.ex. Dalarna = Dlr.

Klass I Grundämnen

Klass II Sulfider och sulfosalter

Klass III Halogenider

Klass IV Oxider och hydroxider

Klass V Karbonater, borater och nitrater

Klass VI Sulfater, kromater, molybdater och wolframater

Klass VII Fosfater, arsenater och vanadater

Klass VIII Silikater:

Klass VIII:1 Nesosilikater

Klass VIII:2 Sorosilikater

Klass VIII:3 Cyklosilikater

Klass VIII:4 Inosilikater

Klass VIII:5 Phyllosilikater

Klass VIII:6 Tektosilikater

Klass IX Organiska mineral

Klass X Bergarter

Klass XI Fossil

Klass XII Meteoriter (meteoriter, astroblem)

Klass XIII Artefakter