Bergarter


Klass X  Bergarter

Bergarter är vanligtvis en blandning av olika mineral, men kan också bestå av ett enda mineral t.ex dolomit som utgör bergarten dolomit eller kalksten som består av kalcit. En bergart med flera mineral består vanligen av några få huvudmineral som utgör största delen och resten småmineral. Bergarterna indelas i magmatiska, sedimentära och metamorfa efter hur de skapats.

Magmatiska bergarter har uppkommit från uppåtträngande magmor och vulkanism. De delas in i a) Plutoniter som bildats djupt nere i jordskorpan av svalnande magma och b) Vulkaniter bestående av ytvulkaniska bergarter och lagergångar.

Sedimentära bergarter har sitt ursprung i nedbrytning av bergarter genom vittring följt av transport och sedimentering av vittringsprodukterna De enskilda kornen läks sedan samman genom yttre tryck av sedimentpacken och även ökad temperatur. Sedimentära bergarter delas in i a) Klastiska sediment som skapats genom vatten- och vindtransport, b) i kemiska sediment genom utfällning av lösta ämnen och c) i biogena sediment genom organismers aktivitet.

Med Metamorfa bergarter menas omformning av bergarter genom omkristallisering i fast fas. Det sker t.ex då en oceanisk platta skjuts under en kontinentalplatta som leder till ökat tryck och temperatur. De metamorfa bergarterna delas in i ett antal undergrupper beroende på graden av metamorfos, kristallstorlek, ursprung etc.

Presentationen nedan delas in i Magmatiska bergarter, Sedimentära bergarter och Metamorfa bergarter.

För den som vill veta mer om bergarter rekommenderas boken Mineral och Bergarter av Erich Spicar.


Tillbaka till Startsida mineralsamling